Muslim, M. I., & Syafii, A. (2022). Quality Management Strategy Based on Total Quality Management (TQM) Ibtidaiyah Madrasah Tahfiz El Muna Q Krapyak Yogyakarta. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, 2(2), 241–272. https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i2-4