Muslim, Muhammad Irfai, and Ahmad Syafii. 2022. “Quality Management Strategy Based on Total Quality Management (TQM) Ibtidaiyah Madrasah Tahfiz El Muna Q Krapyak Yogyakarta”. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia 2 (2):241-72. https://doi.org/10.14421/njpi.2022.v2i2-4.