Muslim, M. I., and A. Syafii. “Quality Management Strategy Based on Total Quality Management (TQM) Ibtidaiyah Madrasah Tahfiz El Muna Q Krapyak Yogyakarta”. Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia, vol. 2, no. 2, May 2022, pp. 241-72, doi:10.14421/njpi.2022.v2i2-4.